PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W SZKOŁACH OKRĘTOWYCH I TECHNICZNYCH CONRADINUM
opracowana na podstawie:

 • Ustawy z 14 grudnia 2016 . Prawo Oświatowe (Dz.U. 2020 poz.910)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 poz.1309)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U. 2020 poz.1280)

 

WPROWADZNIE:

Celem Procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w Szkołach Okrętowych i Technicznych CONRADINUM.
Realizatorami Procedury są: dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele uczący i specjaliści pracujący z uczniem.

ROZDZIAŁ I
ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ


1.1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.


1.2 Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.


1.3 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom/opiekunom prawnym uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.


1.4 Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

1.5 Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.


1.6 Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagog, doradca zawodowy.


1.7 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


1.8 Warunki współpracy szkoły z ww. podmiotami uzgadnia dyrektor szkoły.


1.9 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców/opiekunów prawnych ucznia;
3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki;
6) poradni;
7) pracownika socjalnego;
8) asystenta rodziny;
9) kuratora sądowego;
10) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


ROZDZIAŁ II
FORMY UDZIELANEJ POMOCYPSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ


2.1 Uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w szkole w trakcie bieżącej pracy oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
7) porad i konsultacji;
8) warsztatów.


2.2 Przeznaczenie zajęć oraz liczebność grup uczniów na poszczególnych zajęciach:
1) zajęcia rozwijające uzdolnienia – organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
2) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
4) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
5) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.
6) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.


2.3 Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu trwa 45 minut (dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut (z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia).


2.4 Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Zajęcia prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.


2.5 Zindywidualizowana ścieżka kształcenia:
1) Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
2) Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:
a) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz
b) indywidualnie z uczniem
3) Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą. Do wniosku o wydanie tej opinii, dołącza się dokumentację określającą:
a) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;
b) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym;
c) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole.


2.6 Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.


2.7 Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia, ucznia pełnoletniego, którzy dostarczają opinię do szkoły, dyrektor szkoły ustala z uwzględnieniem opinii publicznej poradni, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego.


2.8 Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.


2.9 Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
1) uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt. 2 ustawy – Prawo oświatowe;
2) uczniów objętych indywidualnym nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy – Prawo oświatowe.


2.10 Rodzicom/opiekunom prawnym uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w szkole w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.


2.11 Porady, konsultacje i warsztaty dla uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.


2.12 Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ROZDZIAŁ III
PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

3.1 Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zainteresowania i uzdolnienia.


3.2 W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. (załącznik nr 1)


3.3 Wychowawca klasy informuje niezwłocznie, pisemnie lub przez GPE innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.


3.4 Wychowawca klasy we współpracy z nauczycielami i specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem, w tym:
1) Wychowawca klasy kieruje rodziców/opiekunów, uczniów aby wszelką dokumentację pedagogiczną (orzeczenia i opinie w pierwszej kolejności złożyli w sekretariacie szkoły w celu jej ewidencjonowania i rozpoczęcia procesu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2) Wychowawca klasy po uzyskaniu informacji z sekretariatu szkoły niezwłocznie odbiera dokumenty dotyczące swoich uczniów (wszystkie opinie i orzeczenia są ewidencjonowane przez sekretariat szkoły)
3) Po otrzymaniu informacji dotyczących potrzeby objęcia uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną od nauczycieli uczących i z opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innej dokumentacji, wychowawca klasy decyduje o założeniu Karty Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej KPPP (załącznik nr 2), gdzie m.in. zapisuje proponowane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres ich trwania i wymiar godzin skonsultowane z pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły.
4) Dyrektor szkoły poprzez wychowawcę klasy informuje pisemnie lub przez GPE rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich trwania i wymiarze godzin. (załącznik nr 3).
5) Te zajęcia, na które wyrazi zgodę rodzic a dyrektor uzyska środki finansowe będą realizowane z uczniem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku szkolnym. (wychowawca klasy wszelką korespondencję z uczniem lub rodzicem, dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej zobowiązany jest w formie papierowej umieścić w dokumentacji ucznia - segregator w sekretariacie szkoły).
6) Wychowawca klasy na podstawie zebranych informacji zwrotnych od rodziców i nauczycieli dotyczących form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedstawia dyrektorowi szkoły zestawienie zbiorcze w formie tabelki (załącznik nr 4).
7) Dyrektor szkoły po uzyskaniu informacji dotyczącej środków finansowych na realizację zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej informuje przez wychowawcę klasy pisemnie lub przez GPE rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia lub instytucję o przyznanych zajęciach dla danego ucznia w bieżącym roku szkolnym (załącznik nr 5).
8) Nauczyciele uczący potwierdzają własnoręcznym podpisem zapoznanie się z Kartą Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (KPPP), Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) i innymi dokumentami oraz obowiązującymi w nich zaleceniami do pracy własnej z uczniem.
9) Wychowawca klasy, w przeciągu 14 dni od otrzymania opinii/orzeczenia, zamieszcza następujące informacje w GPE dotyczące specjalnych potrzeb ucznia (ikonka przy frekwencji):
a) Podstawa objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (nazwa dokumentu, nr, data, organ wydający, przyczyna objęcia ucznia pomocą);
b) Mocne, słabe strony ucznia;
c) Wszystkie zalecenia z opinii dotyczące nauczycieli lub inne informacje dotyczące pracy szkoły (NIE WPISUJEMY form pomocy, np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze).
10) Nauczyciele uczący poszczególne przedmioty przygotowują dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną Arkusz dostosowania wymagań edukacyjnych dla indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (załącznik nr 6).
a) Nauczyciele po otrzymaniu informacji od wychowawcy o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w przeciągu 14 dni, przedstawiają arkusz dostosowań uczniom i ich rodzicom, którzy potwierdzają zapoznanie się z arkuszem własnoręcznym podpisem.
b) Nauczyciele podpisane arkusze dostosowań, dostarczają niezwłocznie do wychowawcy klasy.
c) Wychowawca klasy umieszcza arkusze dostosowań w segregatorze w sekretariacie szkoły.
11) Wychowawca klasy całą dokumentację (segregator) dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zobowiązany złożyć i przechowywać w sekretariacie szkoły (zgodnie z załącznikiem 8).
12) Segregator powinien zawierać:
a) imienny wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
b) karty pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) opinie uczniów,
d) arkusze dostosowań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
e) inną dokumentację dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
13) Wypożyczać dokumenty (tylko na terenie szkoły) może tylko dyrekcja, wychowawca klasy i pedagog szkolny.
14) Sekretariat szkoły prowadzi rejestr wypożyczeń dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


3.5 Wychowawca klasy oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz uczniami, w zależności od potrzeb, innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią itp.


3.6 W przypadku gdy uczeń został objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.


3.7 Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w formach, o których mowa w pkt 2.1, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia (załącznik nr 7).


3.8 W przypadku gdy uczeń został objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wychowawca klasy planuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mającej na celu poprawę funkcjonowania ucznia.


3.9 W przypadku, gdy mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców/opiekunów prawnych/ pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.


3.10 Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, zawiera informacje o:
1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;
2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub szczególnych uzdolnieniach ucznia;
3) działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;
4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.


ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA POSIADAJĄCEGO ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO


4.1 Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
1) niepełnosprawni: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwani dalej „uczniami niepełnosprawnymi",
2) niedostosowani społecznie, zwani dalej „uczniami niedostosowanymi społecznie",
3) zagrożeni niedostosowaniem społecznym, zwani dalej „uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym"
- wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.


4.2 Szkoła zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. — Prawo oświatowe;
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.


4.3. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.


4.4 Zespół do opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) powołuje dyrektor szkoły.


4.5 Zespół zostaje powołany niezwłocznie po otrzymaniu przez szkołę orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, na okres na jaki zostało wydane orzeczenie.


4.6 Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje się osobny zespół, przy czym wychowawca, nauczyciel czy specjalista może być członkiem kilku zespołów.


4.7 W skład zespołu wchodzą nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem i specjaliści.


4.8 Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły.


4.9 W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
1) na wniosek dyrektora szkoły — przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela;
2) na wniosek rodziców/opiekunów prawnych/ pełnoletniego ucznia lub za ich zgodą — inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.


4.10 Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) (załącznik nr 9) uwzględniając ocenę efektywności programu (IPET), oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu . WOPFU i modyfikacji programu IPET dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców/opiekunów prawnych ucznia/pełnoletniego ucznia - z innymi podmiotami.


4.11 Wielospecjalistyczne oceny (WOPFU) uwzględniają w szczególności:
1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;
2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela,
3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie — także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.


4.12 Zespół opracowuje program IPET po dokonaniu WOPFU, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.


4.13 Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) (załączniku nr 10) określa:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, z późn. zm.) do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem.
2) integrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym, w tym w przypadku:
a. ucznia niepełnosprawnego — działania o charakterze rewalidacyjnym,
b. ucznia niedostosowanego społecznie — działania o charakterze resocjalizacyjnym,
c. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — działania o charakterze socjoterapeutycznym;
3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. I pkt 5 ustawy;
4) działania wspierające rodziców ucznia oraz — w zależności od potrzeb — zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji przez szkołę zadań wymienionych w pkt 5;
7) w przypadku uczniów niepełnosprawnych — w zależności od potrzeb — rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie;
8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen — wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.


4.14 Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:
1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie w szkole, albo
2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.


4.15 Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu a także opracowaniu i modyfikacji Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) oraz dokonywaniu Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) . Przewodniczący zespołu w imieniu dyrektora szkoły zawiadamia pisemnie lub przez GPE rodzica/ opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu (załącznik nr 11). Rodzic/ opiekun prawny /pełnoletni uczeń otrzymuje kopię WOPFU i IPET, poświadczając odbiór podpisem na oryginale dokumentu.


4.16 Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. Ze spotkania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie zespołu. ( załącznik nr 12)


4.17 Dyrektor szkoły powierza prowadzenie zajęć nauczycielom lub specjalistom, posiadającym odpowiednie kwalifikacje, odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.


4.18 Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń ma prawo wyboru zajęć wskazanych w IPET i zaproponowanych w KPPP, jak również ma prawo do częściowej lub całkowitej rezygnacji z wyżej wymienionych zajęć (załącznik nr 13 i załącznik nr 14)


4.19 Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców/ opiekunów prawnych, nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.


ROZDZIAŁ V
ZADANIA WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW


5.1 Zadania nauczycieli, wychowawców i specjalistów w szkole:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.


5.2 Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:
1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
a) trudności w uczeniu się,
b) szczególnych uzdolnień,
2) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.


5.3 Zadania pedagoga i psychologa:
Zadania pedagoga szkolnego określa rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U. 2020r. poz.1280)a w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) prowadzenie szkolnego rejestru uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
5) uczestnictwo w posiedzeniach zespołów dotyczących opracowania WOPFU i IPET.
6) monitorowanie dokumentacji ucznia utworzonych przez wychowawców klas (segregatory w sekretariacie szkoły).
7) założenie teczek indywidualnych uczniom objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczna( karty pracy z uczniem i inne dokumenty)
8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
9) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
11) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
12) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


5.4 Zadania terapeuty pedagogicznego:
1) prowadzenie działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

5.5 Zadania doradcy zawodowego:
1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień i przeciwskazań uczniów;
2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pelagicznej;
4) współpraca z różnymi instytucjami.


Załączniki:

 

 1. Wniosek do wychowawcy klasy o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Karta Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 3. Zawiadomienie rodziców o proponowanych formach zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznie.
 4. Zestawienie zbiorcze danej klasy dotyczące form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Zawiadomienie rodziców o przyznanych formach zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zgoda rodziców na realizację zajęć).
 6. Arkusz dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 7. Procedura obiegu dokumentów dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 8. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wnioski i zalecenia dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
 9. Wielofunkcyjna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia WOPFU.
 10. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny IPET.
 11. Okresowa wielofunkcyjna ocena poziomu funkcjonowania ucznia WOPFU
 12. Zawiadomienie rodziców o spotkaniach zespołu dotyczącego WOPFU i IPET.
 13. Protokół ze spotkania zespołu dotyczącego opracowania IPET
 14. Rezygnacja z zajęć rewalidacyjnych.
 15. Rezygnacja z zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Procedura  udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej   w Szkołach Okrętowych i Technicznych „Conradinum” została wprowadzona  Zarządzeniem Dyrektora 2/2021  i obowiązuje od 10 lutego 2021r.