Procedury postępowania w szkole w trakcie pandemii COVID – 19

(obowiązuje od 13.10.2020)

 1. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły odkażają dłonie przy wejściu do szkoły lub/i przy wejściu do sali lekcyjnej (zapewnione będą dozowniki).
 2. Osoby niebędące pracownikami szkoły lub uczniami wchodzą do szkoły wejściem głównym. Tworzony jest rejestr tych osób.
 3. Uczniowie mogą wchodzić do szkoły wejściami od strony boiska szkolnego.
 4. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą na całym terenie szkoły wynoszący min. 1,5 m.
 5. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku stwierdzenia złego stanu zdrowia ucznia, zostanie on odesłany do domu.
 6. Jeżeli w domu ucznia/nauczyciela/pracownika przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taka osoba nie może uczestniczyć w zajęciach.
 7. Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum gromadzenia się w trakcie przerw pomiędzy lekcjami.
 8. Uczeń spożywający posiłek lub pijący napój powinien oddalić się od pozostałych osób na min. 1,5 m.
 9. W trakcie poruszania się po terenie szkoły (budynek, boisko, parking i tereny zielone), w trakcie przerw i lekcji, uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych (zakrywających twarz i nos) lub przyłbic.
 10. W przypadku nieprzestrzegania powyższych obowiązków nauczyciel powinien zwrócić uwagę uczniowi lub jeżeli uczeń nie dostosuje się uwag nauczyciela, powinien wstawić uczniowi uwagę do dziennika elektronicznego.
 11. W celu identyfikacji uczniów, przypomina się o obowiązku posiadania legitymacji szkolnej przez uczniów.
 12. W łazienkach szkolnych jednocześnie może przebywać tyle osób ile jest kabin i/lub pisuarów. Zabrania się zgromadzeń w łazienkach szkolnych.
 13. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację w trakcie lekcji, które utrudnią stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
 14. Zaleca się aby (w miarę możliwości lokalowych i osobowych) rozmieścić uczniów pojedynczo w ławkach po całej sali. Jeżeli nie jest to możliwe nakazuje się założenie maseczek lub przyłbic przez uczniów siedzących obok siebie w jednej ławce.
 15. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. Z sali, w której prowadzone są zajęcia, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 17. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 18. Zaleca się szczepienia przeciwko grypie.
 19. Należy uzyskać zgodę uczniów, a w przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę ich rodziców, na pomiar temperatury ciała ucznia w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 20. Od dnia 12.10.2020 szatnia szkolna jest czynna. Uczniowie zostawiają okrycia wierzchniego w szatni.
 21. Bufet szkolny jest nieczynny do odwołania.
 22. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowany przez nauczyciela (przystosowanym do tego celu – nie do rąk), a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 23. Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 24. Osoby wykazujące objawy chorobowe (podwyższona temperatura - powyżej 38oC, suchy kaszel, duszności) kierowane będą do wyznaczonego pomieszczenia – gabinet pielęgniarki szkolnej a następnie podejmowane są kolejne kroki według zaleceń Sanepidu.
 25. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się pracownika od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadamia się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń.
 26. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i  stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Należy przygotować listy uczniów z numerami telefonów i adresami zamieszkania oraz plany lekcji.
 27. Nie organizuje się wyjść i wycieczek grupowych. Wyjątek stanowią wycieczki, na które wyraził zgodę Dyrektor SOiT „Conradinum”.
 28. Możliwe jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zachowaniem ograniczeń prowadzenia zajęć lekcyjnych w salach.

 

Andrzej Butowski

Dyrektor SOiT „Conradinum”