Harmonogram rekrutacji

Termin postępowania

Rodzaj czynności

od 15 czerwca 2020r.
do 10 lipca 2020r. (godz. 15.00)
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 26 czerwca 2020r.
do 10 lipca 2020 r.
(godz. 15.00)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
od 31 lipca
do  
4 sierpnia 2020r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie lub oryginał).
do 11 sierpnia 2020r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności oraz spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 sierpnia 2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 14 sierpnia 2020r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 13 sierpnia
do 18 sierpnia 2020r.
(godz. 15.00)

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnychdo podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19 sierpnia 2020r. 
(
godz. 14.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

UWAGA!!!

Każdy kandydat na ucznia szkoły ponadpodstawowej może wybrać 5 szkół publicznych, a w każdej z nich dowolną liczbę specjalności (kierunków):

1) Technikum nr 18 - zawód Technik mechanik - Innowacja Projektowanie 3D

2) Technikum nr 18 - zawód Technik urządzeń dźwigowych

3) Technikum nr 18 - zawód Technik elektryk

4) Technikum nr 18 - zawód Technik mechatronik

5) Technikum nr 18 - zawód Technik mechatronik - Innowacja Programowanie robotów

lub 

1) Technikum nr 18 - zawód Technik budowy jednostek pływających

2) Technikum nr 18 - zawód Technik chłodnictwa i klimatyzacji

3) Technikum nr 18 - zawód Technik urządzeń dźwigowych

4) Technikum nr 18 - zawód Technik elektryk

5) Technikumnr 18 - zawód Technik mechatronik

Ta, która jest pierwsza na liście będzie szkołą pierwszego wyboru !!!

Jak się nie możesz zdecydować, to przyjdź do CONRADINUM pomożemy Ci.

Zapraszamy od 8.00 do 15.00 do Sekretariatu szkoły.