Harmonogram rekrutacji

Termin postępowania

Rodzaj czynności

od 17 maja 2021r.
do 21 czerwca 2021 r. (godz. 15.00)
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
(godz. 15.00)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
do 14 lipca 2021r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności oraz spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

22 lipca 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 26 lipca 2021r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 23 lipca a
do 30 lipca 2021 r.
(godz. 15.00)

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnychdo podjęcia praktycznej nauki zawodu.

02 sierpnia 2021 r. 
(
godz. 14.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

UWAGA!!!

Każdy kandydat na ucznia szkoły ponadpodstawowej może wybrać 5 szkół publicznych, a w każdej z nich dowolną liczbę specjalności (kierunków):

1) Technikum nr 18 - zawód Technik mechanik - Innowacja Projektowanie 3D

2) Technikum nr 18 - zawód Technik urządzeń dźwigowych

3) Technikum nr 18 - zawód Technik elektryk

4) Technikum nr 18 - zawód Technik mechatronik

5) Technikum nr 18 - zawód Technik mechatronik - Innowacja Programowanie robotów

lub 

1) Technikum nr 18 - zawód Technik budowy jednostek pływających

2) Technikum nr 18 - zawód Technik chłodnictwa i klimatyzacji

3) Technikum nr 18 - zawód Technik urządzeń dźwigowych

4) Technikum nr 18 - zawód Technik elektryk

5) Technikumnr 18 - zawód Technik mechatronik

Ta, która jest pierwsza na liście będzie szkołą pierwszego wyboru !!!

Jak się nie możesz zdecydować, to przyjdź do CONRADINUM pomożemy Ci.

Zapraszamy od 8.00 do 15.00 do Sekretariatu szkoły.