Cykl kształcenia: po ukończeniu szkoły gimnazjalnej - 4 lata

                             po ukończeniu szkoły podstawowej - 5 lat

Cyklu nauki 4 letni (po gimanzjum)

Pod koniec I semestru klasy III odbywa się egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację K1 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.05); pod koniec I semestru klasy IV egzamin potwierdzający kwalifikację K2 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (EE.26.).

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

Cyklu nauki 5 letni (po podstawówce)

Pod koniec I semestru klasy IV odbywa się egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację K1 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (ELE.02); pod koniec I semestru klasy V egzamin potwierdzający kwalifikację K2 – Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (ELE.03.).

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa zajmujące się montażem, uruchomieniem i konserwacją instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodzie

 Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Charakterystyka zawodu:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektrykpowinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  1. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  2. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  3. wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
  4. eksploatowania instalacji elektrycznych;
  5. eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Szkoła przygotowuje ucznia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacyjnego E - uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zakres innowacji "Instalacje przemysłowe i na jednostkach pływających"