Cykl kształcenia: po ukończeniu szkoły gimnazjalnej - 4 lata

                            po ukończeniu szkoły podstawowej - 5 lat

Charakterystyka zawodu technik budowy jednostek pływajacych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik budowy jednostek pływających powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  1. wykonywania obróbki blach i profili hutniczych;
  2. prefabrykowania i montowania kadłuba jednostek pływających;
  3. wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych kadłuba jednostek pływających;
  4. opracowywania dokumentacji warsztatowej oraz procesów technologicznych obróbki, prefabrykacji, montażu, wyposażania, remontu i modernizacji konstrukcji kadłubów jednostek pływających z wykorzystaniem technik komputerowych;
  5. badania właściwości materiałów stosowanych w budownictwie okrętowym;
  6. wykonywania i nadzorowania prac związanych z montażem kadłubów, ich wyposażaniem oraz remontami kadłubów jednostek pływających.

Obszar zatrudnienia absolwentów może być związany zarówno z konstrukcją i technologią kadłubów okrętowych, jak też z urządzeniami oraz systemami siłowni, wyposażenia maszynowego i ogólnookrętowego. Absolwenci nabywają umiejętności w zakresie technik komputerowych wykorzystywanych w przemyśle.
Absolwenci są pilnie poszukiwani przez polski przemysł okrętowy; szerokie możliwości zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej.

Egzaminy zawodowe i praktyki

Cykl nauki 4 letni (po gimanzjum)

Pod koniec I semestru klasy III odbywa się egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację TWO.03 – Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających; pod koniec I semestru klasy IV egzamin potwierdzający kwalifikację TWO.05 – Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni: 4 tygodnie (160 godzin) w stoczni produkcyjnej i 4 tygodnie (160 godzin) w stoczni remontowej lub zakładzie remontowym lub zakładzie modernizacyjnym jednostek pływających.

Cykl nauki 5 letni (po podstawówce)

Pod koniec I semestru klasy IV odbywa się egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację TWO.03 – Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających; pod koniec I semestru klasy V egzamin potwierdzający kwalifikację TWO.05 – Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa produkcyjne i remontowe jednostek pływających oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodzie.

Uczeń CONRADINUM ma możliwość odbywania płatnych praktyk w firmach patronackich (Crist, Stal-REM S.A.).

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)