Procedury postepowania w szkole w trakcie pandemii COVID – 19

 1. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m.
 2. Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań towarzyskich w trakcie przerw pomiędzy lekcjami.
 3. Na przerwach w trakcie poruszania się po budynku szkolnym nakazuje się aby uczniowie i nauczyciele nosili maseczki.
 4. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 5. Uczniowie i nauczyciele odkażają dłonie przy wejściu do szkoły lub/i przy wejściu do sali lekcyjnej (zapewnione będą dozowniki).
 6. Uczniowie mogą wchodzić do szkoły wejściami od strony boiska szkolnego (nie tylko przy szatni).
 7. Bufet szkolny będzie nieczynny do odwołania.
 8. W łazienkach szkolnych jednocześnie może przebywać tyle osób ile jest kabin i/lub pisuarów.
 9. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację w trakcie lekcji, które utrudnią stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
 10. Zaleca się aby (w miarę możliwości lokalowych i osobowych) rozmieścić uczniów w ławkach po całej sali.
 11. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. Z sali, w której prowadzone są zajęcia, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 13. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 14. Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 15. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 16. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach.
 17. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i  stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 18. Osoby niebędące pracownikami szkoły lub uczniami wchodzą do szkoły wejściem głównym.

 

Andrzej Butowski

Dyrektor SOiT „Conradinum”