Procedury postepowania w szkole w trakcie pandemii COVID – 19

 1. Nie organizujemy grupowych wyjść/wycieczek.
 2. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m.
 3. Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań towarzyskich w trakcie przerw pomiędzy lekcjami.
 4. Na przerwach w trakcie poruszania się po budynku szkolnym zaleca się aby uczniowie i nauczyciele nosili maseczki lub przyłbice.
 5. Zaleca się szczepienia przeciwko grypie.
 6. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 7. Uczniowie i nauczyciele odkażają dłonie przy wejściu do szkoły lub/i przy wejściu do sali lekcyjnej (zapewnione będą dozowniki).
 8. Uczniowie mogą wchodzić do szkoły wejściami od strony boiska szkolnego (nie tylko przy szatni).
 9. Szatnia szkolna nieczynna do odwołania. Uczniowie nie zostawiają okrycia wierzchniego w szatni.
 10. Bufet szkolny będzie nieczynny do odwołania.
 11. W łazienkach szkolnych jednocześnie może przebywać tyle osób ile jest kabin i/lub pisuarów.
 12. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację w trakcie lekcji, które utrudnią stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
 13. Zaleca się aby (w miarę możliwości lokalowych i osobowych) rozmieścić uczniów w ławkach po całej sali.
 14. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 15. Z sali, w której prowadzone są zajęcia, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 16. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 17. Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 18. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 19. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach.
 20. Osoby wykazujące objawy chorobowe (podwyższona temperatura (powyżej 38 oC, suchy kaszel, zmęczenie) kierowane będą do wyznaczonego pomieszczenia – izolatki (gabinet pielęgniarki szkolnej) a następnie podejmowane są kolejne kroki według zaleceń Sanepidu.
 21. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się pracownika od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadamia się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń.
 22. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i  stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 23. Osoby niebędące pracownikami szkoły lub uczniami wchodzą do szkoły wejściem głównym. Tworzona jest rejestr tych osób.

 

Andrzej Butowski

Dyrektor SOiT „Conradinum”