Cykl kształcenia:  - 3 lat

Charakterystyka zawodu elektromechanik.

W klasie trzeciej program obejmuje dodatkowo 1 godzinę języka angielskiego w branży elektrycznej.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywanie pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie „elektromechanik” jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów,
  • montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Rozwijane są kompetencje personalne i społeczne, jak: współpraca w zespole, otwartość na zmiany, radzenie sobie ze stresem, odpowiedzialność za podejmowane działania. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach szkolnych oraz u pracodawców.

Absolwenci mogą być zatrudniani we wszystkich działach gospodarki związanych z wykorzystywaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych.

Egzaminy zawodowe i praktyki

Cykl nauki 3 letni 

Pod koniec II semestru klasy III odbywa się egzamin zawodowy, kwalifikacja ELE.01 –Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.

Uczeń CONRADINUM ma możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w firmach patronackich.