zawody_t_mechanik.png

projektowanie-w-mechanice.jpg

Cykl kształcenia: po ukończeniu szkoły gimnazjalnej - 4 lata

                            po ukończeniu szkoły podstawowej - 5 lat

Cyklu nauki 4 letni (po gimanzjum)

Pod koniec I semestru klasy III odbywa się egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację K1 – Użytkowanie obrabiarek skrawających (MG.19); pod koniec I semestru klasy IV egzamin potwierdzający kwalifikację K2 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MG.44.).

Uczeń w trakcie nauki odbtwa 4 tygodniowe praktyki zawodowe. Ze względu na szeroki profil tego zawodu, praktyki nie muszą tylko odbywać się w firmach i przedsiębiorstwach związanych z branżą mechatroniczną. Uczeń CONRADINUM ma możliwość odbywania płatnych praktyk w firmach patronackich. 

Cyklu nauki 5 letni (po podstawówce)

Pod koniec I semestru klasy IV odbywa się egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację K1 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (MEC.08); pod koniec I semestru klasy V egzamin potwierdzający kwalifikację K2 – Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MEC.09).

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk: 8 tygodni (280 godzin)

Charakterystyka zawodu technik mechanik.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  1. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
  2. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki
    maszynowej;
  3. wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  4. naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  5. W zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:
  6. organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
  7. nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Zawód ten jest zawodem uniwersalnym ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej, umożliwia łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Zakres innowacji "Programowanie w mechnice"