Harmonogram rekrutacji

Termin postępowania

Rodzaj czynności

od 13 maja do 18 czerwca 2019 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 19 czerwca 2019 r.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 21 do 25 czerwca 2019 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnegokopie lub oryginał.
od 13 maja do 04 lipca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności oraz spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

05 lipca 2019 r. godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 08 lipca 2019 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

do 10 lipca do godz. 14.00

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnychdo podjęcia praktycznej nauki zawodu.

12 lipca 2019 r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętychi kandydatów nieprzyjętych.